گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

مقالات

نوع مقاله :
:: تاثير تمرينات تقويتی عضله سرينی بزرگ بر شدت انقباض عضله چهارسر ران; عامل خطر آسيب عير برخوردی رباط صليبی قدامی زانو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : طب توانبخشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-8401
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 112
صفحه پایان : 122
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آزاده درودگر - خليل خيام باشی - شهرام لنجان نژاديان - قاسم يادگارفر -
:: تاثير تمرينات تقويتی عضله سرينی بزرگ بر ريسک فاکتورهای کينماتيکی و کينتيکی آسيب غير برخوردی رباط صليبی قدامی زانو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشريه پژوهش در طب ورزشی و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22520708
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آزاده درودگر - خليل خيام باشی - شهرام لنجان نژاديان - قاسم يادگارفر -

در نوبت چاپ
:: تاثير وضعيت قرارگيري پا بر ارتفاع پرش عمودي درجا

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : طب ورزشي (حرکت)
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1