گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

  • امتحان به صورت کتبی و آنلاین طبق تاریخی که دانشگاه اعلام خواهد کرد خواهد بود. از جزوات طبق دو اطلاعیه قبلی.
  • دانشجویانی که ژیمناستیک 2 دارند کل جزوه آموزش و کل جزوه قوانین و مقررات را مطالعه کنند.
  • کسانی که زیمناستیک 1 دارند جزوه آموزشی را تا صفحه 45 و جزوه قوانین و مقررات را کامل مطالعه کنند.
  • با سلام خدمت دانشجویان محترم به اطلاع می رسانم که جزوه ژیمناستیک 1 و 2 به اضافه جزوه خلاصه قوانین و مقررات ژیمناستیک در همین صفحه شخصی بنده قابل آپلود می باشد.
مقالات

نوع مقاله :
:: Designing and Codifying Ethical Guidelines for Life Guards in Isfahan Province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Scientific Study
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2321 - 637
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Atiyyeh Javeri - Ahmadreza Askari -
:: The role of rafting tours in social and cultural development on Armand river coast area villages

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7502
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 498
صفحه پایان : 502
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Parisa Ghobadi, - Ahmad Tabaeian - Ahmad Reza Askari -
:: Surveying the Levels of Physical Exercise Among The Staff of Youth and Sports Offices in Kohgilooye and Boyer Ahmad Province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7502
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 519
صفحه پایان : 525
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Majid Khorvash - Somayeh Hoseini -
:: The Effect of Morning Exercise on Happiness of High School Female Students

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7502
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1270
صفحه پایان : 1274
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Fahime Gholipour - Ebrahim Vajdi -
:: Relationship Among Power Bases With Viability Of Heads Of Offices And Senior Members Of Physical Training Resources Of Isfahan Territory Colleges From Their View And Personnel Board MembersView

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : ACM - International Research Journal of Multidisciplinary Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 34
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elham Taheri Najaf Abadi - Seyed Ahmad Tabaiean - Ahmadreza Askari -
:: Studying the Extent of Relationship between Knowledge Management (KM) With Carrier Compatibility and Productivity of Physical Education Teachers in Isfahan

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mitra Vakili - Sayyed Ahmad Tabaeian - Ahmadreza Askari -
:: The Effect of Morning Exercise on Social Adjustment of High School Female Students

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1256
صفحه پایان : 1261
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Fahimeh Gholipur - Ebrahim Vajdi -
:: The relationship between emotional intelligence and coaching styles in student teams selected to compete in 4 Islamic Azad University

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 273
صفحه پایان : 277
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zeinab Zivdar - Majid Khorvash - Ahmadreza Askari -
:: Examination and prioritization of the effective factors on maintaining the Karatekas

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1289
صفحه پایان : 1294
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Majid Khorvash, - Ahmadreza Askari - Behnam Mohammadkhani -
:: Examination and prioritization of the effective factors on attracting the Karatekas.

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1230
صفحه پایان : 1235
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Behnam Mohammadkhani - Majid Khorvash - Ahmadreza Askari -
:: On the relationship of philosophical thinking dimensions with socialization among the authorities of sports boards

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 1420
صفحه پایان : 1423
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Taghi Aghahoseini - Soheila Jalali -
:: THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION MATURITY AND ORGANIZATION EXCELLENCE AMONG EMPLOYEES OF PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATIONS IN CHARMAHAL BAKHTIARI PROVINCE

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 487
صفحه پایان : 494
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sadeghi Dehkordi Sasan - Ahmadreza Askari -
:: Discussing the Relation between Physical Readiness of Rescuers and the Response Time to Road Accidents and their Rates of Mortality in Isfahan Province’s Intercity Red Cross Bases

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1380
صفحه پایان : 1384
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Hesam Eshraghi - Alamdar Forughi -
:: Study on relationship trust and loyalty in the spectators of Foolad Mobarakeh Sepahan Isfahan Football Team

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1305
صفحه پایان : 1308
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Iranpur - Elham Moshkelgosha - Ahmadreza Askari -
:: The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Effectiveness in Youth Affairs and Sports Organizations of Chaharmahal-va-Bakhtiyari Province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Sport Studies
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1560
صفحه پایان : 1563
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmadreza Askari - Taghi Aghahoseini - Reza Gorji -

1 2 3