گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • قبل از مراجعه حضوري حتما از طريق شماره اعلام شده هماهنگي انجام شود.
  • شماره واتساپ 09372438408 جهت پاسخگویی 24 ساعته در اختیار دانشجویان است.
مقالات

نوع مقاله :
:: A ZVT Auxiliary Circuit for High Step-Up Multi-Input Converters with Diode-Capacitor Multiplier

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Electrical Engineering
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2345-377X
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Non-isolated high step-up dual-input DC-DC converter with zero-voltage transition

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Int J Circ Theor Appl
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1097-007X
دوره (جلد) : 48
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 762
صفحه پایان : 776
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Iranian economic modeling using artifical neural networks using and simultaneous equation in variables predicting

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : acta computare journals
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1