گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

مقالات

نوع مقاله :
:: الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه‌ای با رویکرد اختیار سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: نیروگاه برق فتوولتاییک جنوب اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : راهبرد مديريت مالي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-3214
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 157
صفحه پایان : 186
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مشهدي زاده - محسن دستگير - سهيل سلحشور -
:: ارزیابی اقتصادی پروژه‌های خورشیدی در شرایط عدم اطمینان با رویکرد اختیار واقعی فازی - مطالعه موردی: نیروگاه برق فتوولتاییک ۲ مگاواتی جنوب اصفهان.

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-1626
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 65
صفحه شروع : 221
صفحه پایان : 263
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مشهدي زاده - محسن دستگير - سهيل سلحشور -

نويسنده اول/نويسنده مسئول
:: بررسی روابط میان مشارکت مشتری، ایجاد ارزش مشتری و چسبندگی مشتری به شبکه های اجتماعی در نظام بانکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسلامي
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۲۳۴۵۴۸۹x
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 147
صفحه پایان : 173
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مشهدي زاده - بهزاد ساعدي -

نويسنده اول/نويسنده مسئول
:: Economic Appraisal of Investment Projects in Solar Energy under Uncertainty via Fuzzy Real Option Approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Advances in mathematical finance & applications
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2538-5569
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد مشهدی زاده - محسن دستگیر - سهیل سلحشور -
:: Optimization of financial resources allocation to invest in Iran housing sector under uncertainty conditions and market fluctuations

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Research Journal of Management Sciences
درجه مجله : علمي-پژوهشي غير ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: performance measurement of manufacturing plants: An integrated model

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : JBSR
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

بر گرفته از طرح پژوهشي ارائه يک مدل پشتيباني تصميم تلفيقي براي ارزيابي عملکرد سيستم هاي توليدي، با همکاري آقايان دکتر عبداله هادي و مجتبي آفاجاني
:: معيارهاي ارزيابي اقتصادي سرمايه گذاري هاي صرفه جويي در نيروي کار

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه فولاد شماره 130
درجه مجله : فاقد رتبه
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: مهندسي ارزش

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آهن و فولاد شماره دوم
درجه مجله : فاقد رتبه
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: بررسي نقش و عملکرد صنايع کوچک

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه تدبير شماره 171
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: پيوند برنامه هاي آموزشي کارآفريني و حسابداري

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه حسابدار شماره 233
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

با همکاري سرکار خانم مهنام ملايي

1