گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

  • دانشجویان و محققین محترم ، جهت ارتباط و تبادل نظر با اینجانب می توانید از آدرسهای ایمیل درج شده در پروفایل بنده استفاده نمائید.
مقالات

نوع مقاله :
:: َA Fusion Approach Based on HOG and Adaboost Algorithm for Face Detection under Low Resolution Images

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : The International Arab Journal of Information Technology
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد نوابی فر -
:: Energy Optimization using a Self-Healing method based on Multi-SOP Coordination in Active Distribution Networks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۴۲۳-۴۱۱۷
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : یحیی میرزائی دمنه -
:: Improvement of the Identification Rate using Finger Veins based on the Enhanced Maximum Curvature Method using Morphological Operators

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devicesv
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-1550
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید عباس موسوی زاده -
:: The Improvement of Breast Cancer Diagnosis Rate in Magnetic Resonance Imaging (MRI) using Fusion of Super Pixels and Fuzzy Connectedness

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devicesv
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-1550
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه بخشی زاده -
:: Human Face Detection in Color Images using Fusion of Ada Boost and LBP Feature

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4117
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید عمادی -
:: Detection of Blood Vessels in Retina Images using Gray Level Grouping Method

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4117
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید اسکندری شهرکی -
:: Improving Image Quality based on Feature Extraction and Gaussian Model

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4117
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 41
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا علیرضائی شهرکی -
:: تشخیص نواحی معیوب پارچه مبتنی بر خوشه بندی و عملگرهای ریخت شناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله روش‌های هوشمند در صنعت برق
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-3871
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکرم محمدی سومار -
:: تشخیص تومورهای مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی با تلفیق روش‌های ‌سوپر‌پیکسل و طبقه‌بندی ماشین بردار رابط

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : روش های هوشمند در صنعت برق
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5594
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 41
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم اکبری -
:: Detection Of Brain Tumors From Magnetic Resonance Imaging By Combining Superpixel Methods And Relevance Vector Machines Classification

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices,
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4117
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم اکبری -
:: Optimization of Human Recognition From the Iris Images using the Haar Wavelet

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Telecommunication Devices
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-4117
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 9
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نهال عوض پور -
:: Detection Of Brain Tumors From Magnetic Resonance Imaging By Combining Superpixel Methods And Relevance Vector Machines Classification (RVM)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : روشهای هوشمند در صنعت برق
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-3871
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 20
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم اکبری -
:: Iris Recognition Methods : A Review

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Computer Scienceand Information Security
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 19475500
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 527
صفحه پایان : 534
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نهال عوض پور -
:: Investigation of Different Algorithms for Surface Defects of Steel Sheet for Quality

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Computer Applications
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Classification of Synthetic Aperture Radar Images in Urban Areas with the Combination of FCM and SVM

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ELECTRICAL, ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERIN
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1 2 3