گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: قهرماني مسابقات آموزشگاههاي ناحيه 3 اصفهان

مرجع اهداء کننده : تربيت بدني آموزش و پرورش ناحيه 3 اصفهان
مقام :
تاریخ : 1372/03/01


آمادگي جسماني
:: قهرماني مسابقات ورزشي مدارس استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : کارشناسي تربيت بدني آموزش و پرورش استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1372/04/15


آمادگي جسماني
:: قهرماني مسابقات ورزشي درون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1384/03/20


شنا
:: قهرماني مسابقات ورزشي درون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1383/03/20


واليبال
:: قهرماني مسابقات ورزشي درون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1382/03/20


شنا
:: قهرماني مسابقات ورزشي درون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1382/03/20


ژيمناستيک
:: قهرماني مسابقات ورزشي درون دانشگاهي

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1383/03/20


بسکتبال
:: قهرماني مسابقات قهرماني بسيج دانشگاه هاي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : سازمان بسيج دانشجويي
مقام :
تاریخ : 1383/03/20


واليبال
:: قهرماني مسابقات کارکنان دانشگاه آزاد

مرجع اهداء کننده : دبيرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1388/06/15


آمادگي جسماني
:: رتبه ممتاز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1383/03/31


:: قهرماني مسابقات قهرماني مدارس کشور

مرجع اهداء کننده : تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1372/05/01


آمادگي جسماني

1