دکتر مصطفی کریم زاده
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دکتری - اقتصاد

تقديرنامه ها و افتخارات