گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
تقديرنامه ها و افتخارات

:: دومبن المپياد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
مقام :
تاریخ : 1390/07/231