گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشگاه يو تي ام مالزي در سال 2009 دريافت بورس تحصيلي از وزارت علوم مالزي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تکنولوژي مالزي (UTM)
مقام :
تاریخ : 1387/04/03


:: دريافت بورسي? فوق دکتري از دانشگاه يو تي ام مالزي در سال 2010

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تکنولوژي مالزي (UTM)
مقام :
تاریخ : 1389/01/17


:: دريافت نشان دانشجوي ممتاز دکترا در دانشگاه يو تي ام مالزي در سال 2010

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تکنولوژي مالزي (UTM)
مقام :
تاریخ : 1388/12/201