گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: تجليل از چهره هاي ماندگار مطالعه

مرجع اهداء کننده : اداره کل کتابخانه هاي عمومي کشور
مقام :
تاریخ : 1390/08/06


:: يازدهمين دوره کتاب سال دانشجويي

مرجع اهداء کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد و جهاد دانشگاهي و وزارت بهداشت
مقام :
تاریخ : 1383/09/121