گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ادبیات

  • برای مشاهدۀ نمونۀ سوالات به قسمت دانلود مراجعه کنید.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: مقاله برتر کنگره بزرگداشت حافظ

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي مالک اشتر
مقام :
تاریخ : 1380/02/191