گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

تقديرنامه ها و افتخارات

:: کسب رتبه بهترين مقاله در کنفرانس

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1390/08/15


کسب رتبه بهترين مقاله در کنفرانس: International Conference on Humanities, Society and Culture (ICHSC) Kuala Lumpur, Malaysia, November 4-6, 2011,

1