گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

  • نمرات میان ترم میانه 1
  • جهت دریافت پروژه ی اصول 1 - موسسات بازرگانی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
  • پروژه اصول حسابداری 1
تقديرنامه ها و افتخارات

:: تقدير از دانشجويان ممتاز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1386/10/10


پايان مقطع کارشناسي ارشد
:: تقدير از دانشجويان ممتاز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/06/01


پايان مقطع کارشناسي

1