گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

تقديرنامه ها و افتخارات

:: تعمير دستگاههاي مانيتور LCD 1520 با درحه عالي از مرکز ماشينهاي اداري ايران

مرجع اهداء کننده : ماشينهاي اداري ايران
مقام :
تاریخ : 1384/01/01


:: تعمير دستگاههاي چاپگر LQ 2180 با درحه عالي از مرکز ماشينهاي اداري ايران

مرجع اهداء کننده : ماشينهاي اداري ايران
مقام :
تاریخ : 1384/01/01


:: تعمير دستگاههاي چاپگر DFX 5000 با درحه عالي از مرکز ماشينهاي اداري ايران

مرجع اهداء کننده : ماشينهاي اداري ايران
مقام :
تاریخ : 1383/01/01


:: تعمير دستگاههاي چاپگر Stylus 1520 با درحه عالي از مرکز ماشينهاي اداري ايران

مرجع اهداء کننده : ماشينهاي اداري ايران
مقام :
تاریخ : 1382/01/01


:: مقام دوم بين المللي رباتيک

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد قزوين
مقام :
تاریخ : 1387/02/101