دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزادمبارکه
مقام :
تاریخ :


:: دانشجوي ممتاز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ :1