گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد منتخب علمي فرهنگي سال 1387

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: استاد نمونه سال 1388

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: استاد برتر علمي، فرهنگي دانشگاه 1393

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: استاد پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1393

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/111