گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسی

تقديرنامه ها و افتخارات