دکتر الهام مشکل گشا
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دکتری - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : مشکل گشا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :