گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت بازرگانی

بيوگرافي

نام : فریدالدین نام خانوادگی : علامه حائری
تاریخ تولد :
محل تولد : Babol
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : f.haeri@mau.ac.ir
ایمیل : farid.haery@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی(مدیریت مالی و حسابداری)
دانشگاه محل تحصیل : علوم تخقیقات و تحصیلات تکمیلی تهران سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : بررسی میزان ارتباط هموارسازی سود و ثروت سهامدامداران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی(مدیریت مالی،مدیریت بازرگانی و مدیریت اقتصادی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ایالتی سال راس تگزاس (آمریکا) سال اخذ مدرک : 1358
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر جذب مشتریان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خسابداری صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : موسسه عالی خسابداری(دانشگاه غلامه طباطبایی) سال اخذ مدرک : 1354
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: روش ها و فنون تدریس
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد واخد مبارکه طول دوره : سه روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تجزیه و تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران منطقه 4
محل دوره : دانشگاه آزاد واحدواحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : سیستم های خرید و انبارداری(منطقه چهار)
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه تاریخ دوره : تابستان 92
عنوان دوره : مدیریت تدارکات
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد مبارکه تاریخ دوره : تابستان 92