هما ارومچی
گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - آموزش بهداشت

بيوگرافي

نام : هما نام خانوادگی : ارومچی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.oroomchi@mau.ac.ir
ایمیل : h.orumchi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :