گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - تربیت بدنی

  • اردوی تنگ رغز ویژه دانشجویان پسر مورخه 7 تا 9 خرداد 1396 اجرا خواهد شد.
بيوگرافي

نام : حسام نام خانوادگی : اشراقی ورنامخواستی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :