مهندس محمود لطفی
گروه آموزشی : صنایع
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : لطفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :