گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : آقاجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.aghajani@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :