گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : صادق نام خانوادگی : ابوطالبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو
ایمیل دانشگاهی : aboutalebi@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :