گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیک

بيوگرافي

نام : طیبه نام خانوادگی : نیک فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : t.nikfard@mau.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : complex system
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک ماده چگال
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک ماده چگال- سیستمهای پیچیده
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1399
عنوان پایان نامه :