گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

کتاب ها

:: خلاصه و تست هاي روش تحقيق و مأخذ شناسي

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : همشهري
تعداد صفحات : 130
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: خلاصه و تست هاي مدريت اسلامي و الگوها

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر :
نام ناشر : همشهري
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1