گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

کتاب ها

:: رکوئيم براي يک راهبه

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : نود و شش
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نيلوفر
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

يک رمان
:: چکامه گذشته مرثيه زوال

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : چشمه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: گزيده مقالات زيمل

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: پيش درآمدي بر شناخت رمان

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر :
نام ناشر : چشمه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: کافکا به سوي ادبيات اقليت

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : ماهي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: رمان تاريخي

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : اختران
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: نظريه هاي سوء مصرف مواد مخدر

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1384
ناشر :
نام ناشر : جامعه و فرهنگ
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

ترجمه مشترک
:: جامعه شناسي علم و معرفت

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : سمت
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

همراه با گروه مترجمان
:: جامعه‌شناسي پست مدرنيسم

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : ققنوس
تعداد صفحات : 416
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-311-496-1
تیراژ : 1650- اکنون چاپ چهار
نوبت چاپ :

اکنون چاپ چهارم آن منتشر شده است.

1