گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

کتاب ها

:: رياضيات و کاربرد آن در مديريت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نظريه اقتصاد خرد

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1383
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 8
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1