دکتر فاطمه ذیگلری
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت آموزشی

کتاب ها

:: سير تحول نظريه هاي سرمايه انساني (نگاهي به تئوريها ،چارچوبها و مدلهاي سرمايه انساني)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر :
نام ناشر : يارمانا
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 4-88-7768-600-978-
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه ذیگلری -

1