گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

دانلود فايل

:: مدیریت تولید بر اساس کتاب متقی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 402
:: سر فصل وبرنامه کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 84
:: سر فصل وبرنامه کار شناسی ناپیوسته مهندسی ایمنی صنعتی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 91
:: سرفصل وبرنامه کارسناسی مدیریت صنعتی قبل ازسال 95
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 66
:: سرفصل وبرنامه کارسناسی مدیریت صنعتی بعد ازسال 95
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 77
:: سر فصل وبرنامه کار شناسی مدیریت بازرگانی قبل از سال 95
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 83
:: سر فصل وبرنامه کار شناسی مدیریت بازرگانی بعداز سال 95
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 79
:: سر فصل و برنامه کار شناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک از سال 96
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 76
:: سر فصل و برنامه کار شناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 90
:: سر فصل وبرنامه کار شناسی ارشد مدیریت صنعتی از سال 95
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 66
:: سر فصل وبرنامه کار شناسی ارشد مدیریت بازرگانی از سال 95
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 82
:: سرفصل وبرنامه دکتری مدیریت بازرگانی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 83
:: مدیریت تولید وبرنامه ریزی تولید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 193
:: تحقیق در عملیات 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 479
:: اصول وفنون مذاکره 2
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 108

1 2