گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

دانلود فايل

:: مدار واسط
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 118
:: روش تحقیق و سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 139
:: شبکه های مخابراتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 156
:: تمرین سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 164
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 171
:: شیوه ارائه مطالب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 229
:: فایلهای جلسات رمز نگاری
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 515
:: تکالیف رمزنگاری
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 338
:: تمرین عملی پردازش تصویر با مطلب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 259
:: پردازش تصویر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 317
:: نمونه پروپوزال
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 282

1