گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

دانلود فايل

:: مدار واسط
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 143
:: روش تحقیق و سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 164
:: شبکه های مخابراتی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 174
:: تمرین سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 188
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 200
:: شیوه ارائه مطالب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 257
:: فایلهای جلسات رمز نگاری
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 553
:: تکالیف رمزنگاری
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 367
:: پردازش تصویر
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 391
:: نمونه پروپوزال
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 313

1