گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

دانلود فايل

:: روش تحقیق و سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 33
:: شبکه های مخابراتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 45
:: تمرین سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 61
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 45
:: شیوه ارائه مطالب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 116
:: فایلهای جلسات رمز نگاری
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 339
:: تکالیف رمزنگاری
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 207
:: تمرین عملی پردازش تصویر با مطلب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 149
:: پردازش تصویر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 197
:: نمونه پروپوزال
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 171

1