گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

دانلود فايل

:: طرح درس کارگاه ماشین ابزار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 31
:: طراح درس سیستم پایش ایمنی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32
:: طرح درس طراحی قالبهای پرس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 22
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 35

1