گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

دانلود فايل

:: طرح درس کنترل عددی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 20
:: طرح درس کنترل عددی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 21
:: طرح درس نقشه 2
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 28
:: طرح درس طراحی اجزا
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 18
:: طرح درس کارگاه ماشین ابزار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 57
:: طراح درس سیستم پایش ایمنی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 57
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 56

1