حسین ادیبی سده
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - مدیریت

اختراعات