گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
اختراعات

:: دستگاه مونتاژ اسپکلوم

مرجع تایید کننده :
شماره ثبت اختراع : 58054
تاریخ ثبت اختراع :1387/12/10


1