گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

اختراعات

:: طراحی و ساخت خط تولید بتن سبک اتوکلاو شده

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری
شماره ثبت اختراع : 58054
تاریخ ثبت اختراع :

:: طراحی و ساخت دستگاه جداساز گلوتون فیبر از نشاسته

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری
شماره ثبت اختراع : 58053
تاریخ ثبت اختراع :

:: طراحی و ساخت دستگاه برش افقیبتن سبک اتوکلاو شده

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری
شماره ثبت اختراع : 58052
تاریخ ثبت اختراع :

:: طراحی و ساخت دستگاه برش عمودی بتن سبک اتوکلاو شده

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری
شماره ثبت اختراع : 58501
تاریخ ثبت اختراع :

:: طراحی و ساخت دستگاه خشک کن سبوس

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و مالکیت
شماره ثبت اختراع : 58050
تاریخ ثبت اختراع :


1