رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

اختراعات

:: دستگاه كشت و تكثير مخمر نان

مرجع تایید کننده : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كشور
شماره ثبت اختراع : 29117
تاریخ ثبت اختراع :1382/08/28


1