گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت

اختراعات