گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

سوابق اجرایی

:: مديرگروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد مبارکه
تاریخ شروع : 1399/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مربی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/31


شنا و آمادگی جسمانی

1