گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

سوابق اجرایی

:: عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : مبارکه
تاریخ شروع : 1377/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/03/31


:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی نایین
تاریخ شروع : 1374/03/01
تاریخ خاتمه : 1374/12/29


:: کارشناس سیستمها و روشها

مؤسسه محل اشتغال : وزارت جهاد سازندگی
تاریخ شروع : 1371/09/15
تاریخ خاتمه : 1373/04/151