گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

  • آدرس تلگرام : shahrooz_shams@
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1397/03/31
تاریخ خاتمه : 1399/03/31


:: رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/01


:: عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :


مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع

1