گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

سوابق اجرایی

:: رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1398/11/21
تاریخ خاتمه :


:: معاون علمی واحد

مؤسسه محل اشتغال : واحد مبارکه-مجلسی
تاریخ شروع : 1397/12/28
تاریخ خاتمه : 1398/11/20


:: مدیر آموزش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1395/02/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1391/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/25


:: کارشناس سیستمهای هوایی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)
تاریخ شروع : 1380/05/25
تاریخ خاتمه : 1383/09/05


:: عضو پنل تخصصی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه تکنولوژی مالزی
تاریخ شروع : 1389/05/04
تاریخ خاتمه :


Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT), UTM International Campus
:: عضو هیئت علمی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه تکنولوژی مالزی
تاریخ شروع : 1389/02/02
تاریخ خاتمه : 1390/06/02


Department of Mechanical Precision Engineering

1