گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

:: مدیر و مشاور مالی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت صنغتی معدنی حوض ماهی اصفهان
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/06/31


:: معاون مالی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت لیلاند موتور ایران
تاریخ شروع : 1358/05/15
تاریخ خاتمه : 1361/02/15


:: رئیس حسابداری کل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز اصفهان
تاریخ شروع : 1361/02/15
تاریخ خاتمه : 1364/10/30


:: مدیر امور مالی

مؤسسه محل اشتغال : فرآورده های نسوز ایران
تاریخ شروع : 1365/03/05
تاریخ خاتمه : 1369/12/291