دکتر الهام محمودی فر
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : تربیت بدنی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

سوابق اجرایی

:: مدرس تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مدرس تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/31


:: مدرس تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/31


:: دبیر تربیت بدنی

مؤسسه محل اشتغال : مدرسه راهنمایی مائده
تاریخ شروع : 1380/07/01
تاریخ خاتمه : 1381/03/311