گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

سوابق اجرایی

:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : علوم و تحقیقات اصفهان
تاریخ شروع : 1391/12/01
تاریخ خاتمه : 1394/06/01


:: معون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه مبارکه
تاریخ شروع : 1385/03/01
تاریخ خاتمه : 1392/12/01


:: معاون پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه مبارکه
تاریخ شروع : 1377/04/01
تاریخ خاتمه : 1384/12/01


:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه مبارکه
تاریخ شروع : 1374/12/01
تاریخ خاتمه : 1377/03/011