گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

سوابق اجرایی

:: مسئول بسیج اساتید

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1381/09/09
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1393/04/01
تاریخ خاتمه :


:: مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1380/05/10
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1386/04/01
تاریخ خاتمه : 1390/11/29


:: معاون اداری مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1377/04/04
تاریخ خاتمه : 1386/04/01


:: عضو هئیت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1377/04/04
تاریخ خاتمه :1