رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

سوابق اجرایی

:: همکاري در شوراي گسترش رشته

مؤسسه محل اشتغال : واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1391/06/15
تاریخ خاتمه : 1394/06/15


:: همکاری با واحد علوم تحقیقات تهران

مؤسسه محل اشتغال : تهران واحد علوم تحقیقات
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/07/01


:: عضو شورای آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/07/01


:: مسول تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای واحد

مؤسسه محل اشتغال : واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/07/01


:: مدیر گروه آموزش معلمین

مؤسسه محل اشتغال : مبارکه
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/07/011