شهرام معینی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - علوم اقتصادی

سوابق اجرایی