گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

  • برای دریافت سریعتر پاسخ سوالات خود از ایمیل زیر استفاده نمایید. ایمیل ها در اسرع وقت پاسخ داده می شودEmail:mr.ramezanpoor@gmail.com
سوابق اجرایی

:: مدیر پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/06/15
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه برق و کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1400/04/01
تاریخ خاتمه : 1400/06/15


:: داور ژورنال signal, image and video processing

مؤسسه محل اشتغال : Springer
تاریخ شروع : 1395/01/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
تاریخ شروع : 1394/09/10
تاریخ خاتمه :


:: مربی فنی و حرفه ای

مؤسسه محل اشتغال : فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : آموزشگاه برق اروند
تاریخ شروع : 1389/01/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: شرکت هد هد صبای اردهال

مؤسسه محل اشتغال : مدیرعامل
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: عضوکمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01


:: مددیرگروه کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
تاریخ شروع : 1391/06/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01


:: مدیرگروه رشته برق و ابزار دقیق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1392/07/011