رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

سوابق اجرایی

:: مشاور خانواده و تحصیلی

مؤسسه محل اشتغال : مجتمع فولاد مبارکه ، بنیاد شهید اصفهان
تاریخ شروع : 1380/04/13
تاریخ خاتمه :


هنوز ادامه دارد

1