گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

سوابق اجرایی

:: رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/08
تاریخ خاتمه : 1397/05/31


:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت زرین سهام سبز
تاریخ شروع : 1394/08/30
تاریخ خاتمه : 1395/05/28


:: عضو هیئت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ایثارگران زرین شهر
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه : 1395/10/30


:: مدیر حسابرسی داخلی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ایثارگران زرین شهر
تاریخ شروع : 1392/11/01
تاریخ خاتمه : 1393/11/01


:: دبیر اجرایی همایش منطقه ای آموزش حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


برگزار شده در خرداد ماه 1387
:: دبیر انجمن علمی گروه حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/03/31


:: معاونت آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه : 1397/05/31


:: مدیر گروه حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/11/01


:: عضو هیئت علمی تمام وقت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه :


در حال حاضر ادامه دارد
:: عضو هیئت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت خدمات حسابداری دانا حساب اسپادانا
تاریخ شروع : 1388/02/01
تاریخ خاتمه : 1391/02/011